Naša starostlivosť o životné prostredie je v každom kroku prepracovaná. Už pri prvom vstupnom kroku, čo je výber materiálu, nastala zmena v používaní materiálov s nízkym obsahom škodlivín.

Máme vypracovaný prevádzkový a havarijný plán odpadového hospodárstva s presným vymedzením skladovania a manipulácie s nebezpečnými odpadmi. Pomoc a legislatíva je v tomto smere zabezpečovaná v spolupráci s odbornými externými dodávateľmi. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – teoretickú aj praktickú časť vykonávame v spolupráci s akreditovanými odborníkmi.

Používanie ochranných pomôcok na pracovisku je denne kontrolované a zariadenia, s ktorými pracujeme, sú pod pravidelnou kontrolou kompetentných odborníkov.

Ekologia nová