Bezpečnosť a ochrana životného prostredia

Naša starostlivosť o životné prostredie je v každom kroku prepracovaná. Už pri prvom vstupnom kroku, čo je výber materiálu nastala zmena používaním materiálov s nízkym obsahom škodlivín.

Máme vypracovaný prevádzkový a havarijný plán odpadového hospodárstva s presným vymedzením skladovania a manipulácie s nebezpečnými odpadmi. Pomoc a legislatívu v tejto časti  zabezpečuje externá firma Envigo a likvidáciu odpadov firma EnviTrans s.r.o. Dubnica v zmysle vzájomných zmlúv.

Systém predchádzania haváriám a opatrenia po úniku nebezpečných látok a protipožiarne opatrenia, sleduje externá firma Pavol Slovák.

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – teoretickú aj praktickú časť vykonáva externá firma FM Consulting s.r.o.

Používanie ochranných pomôcok na pracovisku je denne kontrolované a zariadenia, s ktorými pracujeme, sú pod pravidelnou kontrolou kompetentných odborníkov externých firiem.

Ekologia nová